Nutricia Sverige Fortini article

9 september 2019

Förbättrad följsamhet med energität näringsdryck i liten volym 

Barn med dålig tillväxt pga underliggande sjukdom har ofta ökat näringsbehov, tillsammans med nedsatt aptit och otillräckligt intag. Standardnäringsdrycker används ofta i behandlingen till dessa barn, men följsamheten till ordinerad volym varierar.
Kompakta, energitäta näringsdrycker har visats ge förbättrad följsamhet och näringsintag bland vuxna1,2, men om kompakta näringsdrycker också skulle vara effektiva i att förbättra följsamheten hos barn har hittills inte utvärderats.

En brittisk studie undersökte effekterna av Fortini Compact Multi Fibre (2,4 kcal/ml) versus standard barnnäringsdryck (1,5 kcal/ml) på barn med tillväxtproblem i behov av nutritionsstöd3.
I studien ingick 38 barn som randomiserades till att använda Fortini Compact Multi Fibre (300 kcal/125 ml, n=21), eller standard barnnäringsdryck (300 kcal/200ml; n=17) som komplement till vanlig kost under 4 veckor.
Utfallsmåtten var totalt energi- och proteinintag, följsamhet (% som konsumerade ≥75% av ordinerad volym) samt vikt och längd.

Studien visade att gruppen som fått Fortini Compact Multi Fibre hade signifikant högre totalt energiintag (1843 kcal/dag vs 1272 kcal/dag, p=0.008), högre proteinintag (59.6 g/dag vs 39.8 g/dag, p=0.007) och förbättrad följsamhet (81% vs 59%, p=0.005) jämfört med gruppen som fått standardnäringsdryck. Vikt och längd förändrades positivt i båda grupperna.

Slutsatsen av studien är att kompakta, energitäta kosttillägg för barn ger signifikant förbättrad följsamhet och näringsintag i jämförelse med standard barnnäringsdryck, och förbättrar tillväxten hos barn med behov av nutritionsstöd.

Ta del av hela abstraktet här

 

 

 Dela

Läs mer

Vill du läsa mer om vårt Fortini sortiment?
Se produktfaktablad bilder och mer information
Klicka här

 

Nutricia Sverige Fortinifamiljen

Referenser

  1. Hubbard GP, et al. Improved compliance and increased intake of energy and protein with a high energy density, low volume multi-nutrient supplement. Proc Nutr Soc 2010;69(OCE2):E164
  2. Hubbard GP, et al. A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. Clin Nutr 2012;31:293-312
  3. Sorensen K, et al. Improved compliance, nutritional intakes and growth with a high energy density, low volume paediatric oral nutritional supplement. Conference paper at the International Conference on Nutrition and Growth. March 2-4; Amsterdam. 2017.
Print Page